در حال حاضر 157 مهمان حاضر  
Mohsen Bozorgil
Mohsen Bozorgi

 

پاسخها
  • پاسخهای تائید شده

    سلام / ابتدا سعی کنید از طریق اعضای شورای شهر موضوع را از طریق کدخدامنشی حل نمایید. در غیر اینصورت دادخواست اثبات اصالت مکتوب عادی را به دادگاه تقدیم نمایید.

    ارسال شده توسط محسن بزرگی - ال قبل

    محسن بزرگی
پرسشهای مشابه یافت شده
Mohsen Bozorgi
Mohsen Bozorgi